A&B KMO Partners

 

Onze opdracht

Onze kerntaken, met name accountancy en fiscaal advies, zijn vastgelegd en omschreven in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

A&B KMO-Partners is erkend door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en werkt in overeenstemming met de normen en richtlijnen die door het I.A.B. worden uitgeschreven.

U kunt op onze diensten beroep doen voor alle handelingen en verrichtingen die exclusief aan een accountant zijn voorbehouden, met inbegrip van het voeren van een correcte boekhouding.

Maar ons engagement gaat veel verder.

Accountancy

Naast het voeren van de boekhouding, bestaat de eerste opdracht van A&B als accountant erin uw vennootschap te controleren, te verbeteren en desgevallend te certificeren.

We treden daarbij ook op als privé- of gerechtelijke expert met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen en vzw’s. Wij verzorgen financiële analyses aangaande de positie en werking van uw vennootschap.

De essentiële meerwaarde zult u echter ervaren door onze persoonlijke betrokkenheid bij uw vennootschap waarbij we als vertrouwenspersoon en effectieve partner proactief met u meedenken bij de verwezenlijking van uw doelstellingen en het verdedigen van uw belangen.

U kunt van ons uiteraard professionele ondersteuning verwachten bij administratieve controles. Tevens kunnen wij u bijstaan bij de financiële opvolging van Europese subsidies.

Juridisch advies

Goede afspraken maken beste vrienden. Iedereen, en zeker elke ondernemer of rechtspersoon, wordt dagelijks betrokken bij verbintenissen die hij aangaat ten opzichte van personeel, klanten, leveranciers, de overheid, enz.

Maar ook omgekeerd, zult u verwachten dat de verbintenissen die door anderen werden aangegaan, worden nagekomen. De vertaling van goede afspraken in afdwingbare overeenkomsten dient met de grootste zorg te gebeuren.

Ook buiten de overeenkomsten wordt het handelen van ondernemingen, vennootschappen en particulieren in belangrijke mate door wetten en reglementen bepaald.

Daarnaast beschikt A&B KMO-Partners ook nog over een ‘legal’ team, die u kunnen bijstaan bij:

 • advies bij – en opmaak van contracten
 • onroerend goed transacties
 • uitwerken van fiscale – en/of sociaalrechtelijke optimalisaties
 • bijstand bij discussie met de administraties
 • juridisch advies inzake vennootschappen
  o opstellen van diverse stukken en verslagen voor bestuurs- en algemene vergaderingen
  o begeleiding bij vergaderingen
  o opstellen en wijzigingen van de statuten van de vennootschap
 • opmaak publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • neerlegging ledenlijst
 • enz

Fiscaal & financieel advies

Onze fiscale en financiële experten verstrekken advies met betrekking tot alle belastingaangelegenheden en bij de nakoming van uw fiscale verplichtingen. Indien nodig zullen wij hierbij de belastingplichtigen vertegenwoordigen bij de administratie.

Bovendien beschikken we over relaties met collega-accountantskantoren in Nederland en Frankrijk waardoor we grensoverschrijdende fiscale vraagstukken niet uit de weg hoeven te gaan.

In iedere fase van de onderneming is het belangrijk de kredietwaardigheid, rentabiliteit en de risico’s te beoordelen.

A&B adviseert u in de opstartfase en begeleidt u bij het onderzoek naar de haalbaarheid en de financiering van uw project.

In de groeifase kan de behoefte ontstaan naar bijkomende financiële middelen. Samen met u beoordelen we de opties en perspectieven.

Voor de bijstand en uitwerking bij de opmaak van budgetten en maandelijkse rapporteringen hieromtrent adviseert A&B u en kan A&B u toegang verlenen tot uitgewerkte rapporteringstools.

Gesubsidieerd advies

A&B KMO-Partners is erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemen als adviseur KMO-Portefeuille voor het domein algemeen advies.

Dit houdt in dat elke onderneming (éénmanszaak of vennootschap) in Vlaanderen een subsidie van 40% kan krijgen voor door A&B KMO-Partners geleverd gespecialiseerd advies.

Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal 10.000,00 euro op jaarbasis (voor adviesverlening tot 25.000,00 euro).

Kunnen o.m. gesubsidieerd worden :

gespecialiseerde adviezen inzake herstructureringen,
overname/opvolging,
structurering onroerend goed in de onderneming,
structurering samenwerkingsvormen,
financiële planning bij investeringen-heroriëntering,
optimalisatie, …

De subsidie moet tijdig worden aangevraagd en kan niet gebruikt worden voor gewone accountancy- en boekhoudwerkzaamheden, noch voor courante of regelmatig terugkerende fiscale adviezen. De KMO-Portefeuille voor advies kan niet gebruikt worden door VZW’s en voor privédoeleinden.

Terug naar overzicht