Algemene voorwaarden Yuki

Gebruikersvoorwaarden Yuki | Versie april 2021
Yuki Works B.V. | Orteliuskaai 2 bus 1 | 2000 Antwerpen
T. 03 361 26 00
btw nr.: BE0545.922.928
www.yuki.be

1. Definities

1.1. Administratie: alle financiële en aanverwante data die de basis vormen voor de balans en verlies- en winstrekening van één rechtsvorm.

1.2. Afnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf danwel een rechtspersoon die gebruik maakt van de Yuki Diensten op basis van een eigen Overeenkomst met Yuki of op een andere basis gebruik maakt van de Yuki Diensten zonder de tussenkomst van een Partner.

1.3. Data: de gegevens en informatie vervat in schriftelijke en/of elektronische document(en) alsmede die documenten zelf.

1.4. Gebruiker: de Partner of Afnemer die gebruik maakt of heeft gemaakt van de Yuki Diensten. Met Gebruiker kan afzonderlijk de Partner of afzonderlijk de Afnemer worden aangeduid, maar ook in voorkomende gevallen de Partner en de Afnemer gezamenlijk. In het geval een bepaling slechts betrekking heeft op ofwel een Partner, ofwel een Afnemer, zal de Partner respectievelijk de Afnemer als zodanig worden vermeld.

1.5. Gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van Yuki die onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst die door Yuki is aangegaan en die van toepassing zijn op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Yuki Diensten maakt.

1.6. Eindgebruiker: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf danwel een rechtspersoon die via (de tussenkomst van) een Partner gebruik maakt van de Yuki Diensten en daartoe met de Partner een overeenkomst is aangegaan.

1.7. E-Learning Faciliteit: het online onderwijs dat Yuki als onderdeel van de Yuki Services aanbiedt en geeft met betrekking tot het Yuki Platform en het Yuki Domein.

1.8. Overeenkomst: de verbintenis(sen) tussen Gebruiker en Yuki met betrekking tot de Yuki Diensten.

1.9. Partijen: Yuki, Partner en/of Afnemer gezamenlijk; en ieder van deze afzonderlijk ook wel als ‘Partij’.

1.10. Partner: een administratie- of accountantskantoor dat de Yuki Diensten gebruikt voor boekhoudkundige verwerkingen van de administratie van haar klanten.

1.11. Portaalbeheerder: een gebruiker met beheerrechten die door de Gebruiker is benoemd tot beheerder van de omgeving van de Gebruiker

1.12. Website: de website van Yuki, toegankelijk via de URL http://www.yukiworks.be. 

1.13. Yuki: Yuki Works NV, met hoofdkantoor gevestigd op Orteliuskaai 2 bus 1, 2000 Antwerpen.

1.14. Yuki Diensten: hiertoe behoren het Yuki Platform, het Yuki Domein en de Yuki Services alsook slechts onderdelen daarvan.

1.15. Yuki Domein: domein is een afgescheiden gebied op het Yuki Platform waar alle samenhangende administraties van één Afnemer worden beheerd en opgeslagen.

1.15. Yuki Platform: het door Yuki ontwikkelde digitale platform voor herkenning, verwerking en archivering van administratieve documenten in een boekhoudkundige omgeving met bijbehorende dienstverlening.

1.16. Yuki Services: de aan het Yuki Platform verwante diensten en de overige door Yuki te verrichten diensten.

1.17. Yuki Software: alle functionaliteit van de softwareapplicaties waarmee via het Yuki Platform de administratieve verwerkingen en rapportages kunnen worden gerealiseerd.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze Gebruikersvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst die door Yuki is aangegaan en zijn van toepassing op iedere opdracht die Yuki aanvaardt of uitvoert alsmede op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Yuki Diensten maakt. Indien De Eindgebruiker (via een Partner) gebruik maakt van de Yuki Diensten, dan zal de Partner ervoor zorgdragen dat deze Gebruikersvoorwaarden onderdeel van de overeenkomst van de Partner met de Eindgebruiker zullen uitmaken danwel ervoor zorgdragen dat de daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot het gebruik van de Yuki Diensten ook op de Eindgebruiker van toepassing zullen zijn.

2.2. Yuki is gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Gebruiker. Yuki zal Gebruiker tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Gebruiker niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt Gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Gebruiker worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door Yuki uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. Aanbieding en Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven op de Website of in een offerte van Yuki zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2. Eventueel na de plaatsing en acceptatie van de opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

3.3. Het staat Yuki vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een Gebruiker of Eindgebruiker niet te accepteren en/of de door Gebruiker geplaatste opdracht(en) niet te aanvaarden. Yuki zal Gebruiker daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.

3.4. De Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) aanvaarding door Yuki van een inschrijving of opdracht van Gebruiker of Eindgebruiker of (ii) door het sluiten van een Overeenkomst door Partijen.

4. Prijzen

4.1. Alle door Yuki gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van Gebruiker komen.

5. Betalingen

5.1. Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschieden alle betalingen door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor Gebruiker verplicht is Yuki te machtigen. Voor de Afnemer geldt dat machtiging plaatsvindt door middel van het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden bij het geven van de opdracht tot het verlenen van de Yuki Diensten. Voor de Partner geldt dat de machtiging door of middels de Overeenkomst plaatsvindt, tenzij daarin expliciet een andere betalingsregeling is vastgelegd.

5.2. Facturering vindt voor het eerst plaats in de kalendermaand waarin een nieuwe Administratie formeel is geregistreerd in een Yuki Domein. In de eerste maand wordt gefactureerd naar rato voor het deel van de maand dat de nieuwe Administratie is geregistreerd. Ná het opstarten van een Administratie vindt facturering steeds plaats in de laatste week van een kalendermaand.

5.3. Indien de Gebruiker de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Yuki toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Yuki zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het Yuki Domein te blokkeren.

5.4. Als Gebruiker zijn betalingsverplichtingen jegens Yuki niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Yuki. Opdrachtgever is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarop betaling is uitgebleven.

5.5. Alle kosten die Yuki zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van Gebruiker. De door Yuki gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

5.6. Yuki is gerechtigd de met Gebruiker overeengekomen vergoedingen jaarlijks te verhogen. Deze verhoging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de verhoging medegedeeld via het Yuki Platform of op een andere wijze. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verhogingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2015=100).

6. Duur en einde samenwerking

6.1. De Overeenkomst met een Partner wordt aangegaan voor de daarin afgesproken duur. Opzegging van de samenwerking door de Partner dient plaats te vinden op de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst met de Partner.

6.2. De Overeenkomst met een Afnemer wordt per maand verlengd. Opzegging van die Overeenkomst door de Afnemer dient vanuit het Yuki Platform plaats te vinden. Opzegging per telefoon of e-mail is niet toegestaan. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden

6.3. Het gebruik dat de Eindgebruiker maakt van de Yuki Diensten zal eindigen op het moment dat de Overeenkomst en samenwerking tussen Yuki en de Partner wordt beëindigd, tenzij Yuki op verzoek van de Eindgebruiker de gebruikersrelatie met de Eindgebruiker voortzet en het betreffende domein rechtstreeks in gebruik geeft aan de Eindgebruiker waarmee deze een Afnemer wordt. Het gebruik dat de Eindgebruiker maakt van de Yuki Diensten zal evenmin eindigen indien de Eindgebruiker (tijdig) overstapt naar een andere partner van Yuki en deze de Eindgebruiker opneemt in zijn kantooromgeving op het Yuki Platform.

6.4. Tenzij in de Overeenkomst met de Gebruiker een langere opzegtermijn is opgenomen, kan Yuki de Overeenkomst met de Gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

6.5. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Yuki gerechtigd de Overeenkomst c.q. de samenwerking met de Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Gebruiker de Overeenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden niet nakomt dan wel indien Yuki uit de omstandigheden mag afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

6.6. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard danwel een verzoek daartoe is ingediend alsmede indien de WSNP op Afnemer van toepassing wordt.

6.7. In het geval Gebruiker op het moment van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking. Bedragen die Yuki vóór de beëindiging of ontbinding heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen Yuki al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, zijn en blijven verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging of ontbinding direct opeisbaar, voorzover deze nog niet door Gebruiker zijn voldaan.

6.8. Yuki is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst en/of de samenwerking tussen Yuki en Gebruiker en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

7. Yuki Platform en Data

7.1. Yuki legt voor Partner een kantooromgeving aan op het Yuki Platform, waarin door Partner domeinen ter beschikking kunnen worden gesteld aan de eindgebruikers. Yuki legt voor Afnemers op het Yuki Platform een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking. De bedoelde kantooromgeving en het bedoelde domein is te benaderen via https://www.yukiworks.be.

7.2. Yuki hanteert verschillende bundels met een oplopend aantal en verscheidenheid aan functionaliteiten, features en diensten. De keus die de Gebruiker en Eindgebruiker voor een bepaalde bundel maakt, zal gelden vanaf het moment dat de keuze wordt gemaakt, zodat de Gebruiker en Eindgebruiker direct gebruik kunnen maken van de bij die bundel behorende functionaliteiten, features en diensten. De keuze voor een bepaald pakket dient vanuit het Yuki Platform te worden gemaakt. De keuze voor een bundel met minder functionaliteiten, features en diensten dan waarvan de Gebruiker of Eindgebruiker voor de keuze gebruik maakte, zal slechts ingaan met ingang van de kalendermaand volgend op de maand waarin die keuze is gemaakt.

7.3. Indien en voorzover er een ander dienstmodel voor een Gebruiker van toepassing is dan de in het vorige artikellid bedoelde bundelmodel, zal de voor dat dienstmodel overeengekomen regeling (blijven) gelden.

7.4. Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de Data die worden verwerkt in en via de Yuki Platform en het Yuki Domein ten behoeve van de Gebruiker te beveiligen en beveiligd te houden.

7.5. Yuki heeft met voornoemde provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 99,5% gerealiseerd kan worden. Yuki is niet aansprakelijk voor het geval dat de uptime lager uitvalt.

7.6. Indien er service levels van toepassing zijn op de Yuki Diensten dan zullen deze worden gepubliceerd op de Website en/of in een ‘service level’ document. Deze service levels zijn indicatief en dienen te worden beschouwd als inspanningsverplichtingen tenzij Partijen expliciet anders overeengekomen zijn.

7.7. Yuki laat (de invoer van) de Data die door de Gebruiker op het Yuki Platform of in het Yuki Domein zijn ingevoerd dubbel opslaan op gescheiden locaties zodat die gegevens zo goed als mogelijk worden geborgd.

7.8. Yuki zorgt er daarnaast voor dat er back-ups worden gemaakt van de Data van Gebruiker. De volgende back-ups worden gemaakt: (a) elk uur een incrementele back-up; (b) elke nacht een totale back-up; (c) elke maand een historische back-up. Het terugzetten van individuele back-ups behoort niet tot de standaard dienstverlening van Yuki en kan enkel tegen een extra vergoeding worden uitgevoerd.

7.9. Gebruiker blijft rechthebbende van zijn via het Yuki Platform en in het Yuki Domein opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde Data. Gebruiker bepaalt zelf en is verantwoordelijk voor de keuze welke Data in het Yuki Domein worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd, zonder dat dit enige verplichting van Yuki met zich meebrengt.

7.10. De Gebruiker heeft, met inachtneming van de uptime als bedoeld in artikel 7.5, toegang tot de ingevoerde Data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Overeenkomst. De door Gebruiker aangeleverde Data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door Gebruiker zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden.
Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de Data nog beschikbaar voor een periode van zes maanden, gedurende welke periode de Gebruiker in de gelegenheid zal zijn om de Data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van zes maanden is slechts bedoeld voor de Dataportabiliteit en geeft de Gebruiker geen recht op ander gebruik van de Yuki Diensten (zoals het voeren van een boekhouding).

7.11. De Gebruiker en Eindgebruiker dienen zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Yuki rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Gebruiker of Eindgebruiker ingevoerde Data of voor de voor of namens Afnemer of Eindgebruiker ingevoerde gegevens.

7.12. Yuki zal Data, waaronder persoonsgegevens, uitsluitend verwerken in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst. Onder deze verplichtingen verstaat Yuki onder meer: het leveren van (geaggregeerde en geanonimiseerde) analyses aan Gebruiker, het doen van statistisch onderzoek, gebruik van de Data voor facturatie, productverbetering van de Yuki Diensten, het delen van Data met aan Yuki geaffilieerde partijen indien noodzakelijk voor de werking van de Yuki Diensten.

8. Yuki Diensten

8.1. Yuki voert alle Yuki Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

8.2. Alle door Yuki genoemde of overeengekomen (prestatie- of leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Yuki spant zich er echter naar behoren voor in dergelijke termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

8.3. Yuki heeft het recht de Yuki Software en/of het Yuki Platform van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te veranderen en/of verbeteren alsmede om fouten te herstellen. Yuki zal zich inspannen om eventuele fouten in de Yuki Software en/of het Yuki Platform op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Yuki de Gebruiker daarvan tijdig vóór de wijziging op de hoogte brengen. Omdat de Yuki Software en het Yuki Platform aan meerdere gebruikers in gebruik wordt gegeven, is het niet mogelijk om alleen voor een specifieke Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien.

8.4. Het is Yuki toegestaan voor intern gebruik een kopie van de omgeving van de Afnemer of Eindgebruiker te gebruiken in een test- of acceptatieomgeving om de juiste werking van de omgeving te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de Yuki Software en/of het Yuki Platform.

8.5. Eindgebruikers dienen hun vragen eerst voor te leggen aan de Portaalbeheerder omdat alleen de Portaalbeheerder van de support van Yuki gebruik kan maken. Yuki streeft ernaar vragen adequaat te beantwoorden maar Yuki kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Vragen over de wijze van boeken of de interne boekingsregels binnen de organisatie van de Gebruiker worden niet in behandeling genomen.

8.6. In het geval overeengekomen is dat de Yuki Services door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Yuki steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

9. Yuki Services: E-Learning Faciliteit

9.1. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Gebruiker van de voor de E-Learning Faciliteit geldende vergoeding, verleent Yuki (Eind)Gebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de E-Learning Faciliteit en de daarin opgenomen content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van (Eind)Gebruiker uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Yuki:

9.1.1. op afstand toegang te krijgen tot de E-Learning Faciliteit en de daarin opgenomen content;
9.1.2. de content uit de E-Learning Faciliteit in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
9.1.3. niet-substantiële gedeelten van de content uit de E-Learning Faciliteit op te slaan of te printen;
9.1.4. bij wijze van citaat (met inachtneming van artikel 15a Auteurswet) content over te nemen uit de E-Learning Faciliteit in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van (Eind)Gebruiker worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

9.2. Yuki garandeert niet dat de E-Learning Faciliteit vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken. Yuki geeft dienaangaande ook geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

9.3. Tenzij anders overeengekomen, kan Yuki de E-Learning Faciliteit of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Yuki noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Yuki doet (Eind)Gebruiker zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de E-Learning Faciliteit indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van (Eind)Gebruiker. In noodgevallen als gevolg waarvan de E-Learning Faciliteit met onmiddellijke ingang offline moet worden gehaald of het gebruik van de E-Learning Faciliteit moet worden beperkt, bericht Yuki Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

9.4. Yuki is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van een E-Learning Faciliteit. Indien naar mening van Yuki sprake is van een substantiële wijziging, zal zij (Eind)Gebruiker over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Yuki daartoe aanleiding geeft, zal Yuki met (Eind)Gebruiker in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de E-Learning Faciliteit overeengekomen vergoeding.

9.5. De E-Learning Faciliteit mogen door (Eind)Gebruiker uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal medewerkers als overeengekomen. (Eind)Gebruiker zal de E-Learning Faciliteit niet aan derden beschikbaar stellen. (Eind)Gebruiker is slechts gerechtigd de door Yuki toegekende inloggegevens te verstrekken aan haar eigen medewerkers die de inloggegevens nodig hebben om de betreffende E-Learning Faciliteit te volgen. (Eind)Gebruiker is slechts gerechtigd één set inloggegevens per medewerker te verstrekken. Op eerste verzoek van Yuki dient (Eind)Gebruiker Yuki op de hoogte te stellen van de identiteit van de in dit artikellid bedoelde medewerkers.

9.6. (Eind)Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van inloggegevens. Zodra (Eind)Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient (Eind)Gebruiker Yuki daarvan onverwijld in kennis te stellen; zulks onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van (Eind)Gebruiker om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen (bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen). (Eind)Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van (content van) de E-Learning Faciliteit door derden via de inloggegevens van (Eind)Gebruiker. (Eind)Gebruiker stelt Yuki schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van (content van) de E-Learning Faciliteit door derden via de inloggegevens van (Eind)Gebruiker.

9.7. Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag (Eind)Gebruiker de E-Learning Faciliteit niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineeren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

9.8. (Eind)Gebruiker staat ervoor in dat zij en haar medewerkers die met de aan (Eind)Gebruiker verstrekte inloggegevens van de E-Learning Faciliteit gebruik maken, geen materiaal opslaan, distribueren of verzenden dat gekwalificeerd kan worden als een virus; waarbij Yuki zich het recht voorbehoudt om in zodanig geval zonder enige aansprakelijkheid voor schade daaromtrent de E-Learning Faciliteit geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.

9.9. (Eind)Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de E-Learning Faciliteit door haar medewerkers en staat ervoor in dat medewerkers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.
9.10. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door (Eind)Gebruiker aan Yuki reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor een E-Learning Faciliteit.

9.11. Voor zover het aanvaarden met deze Gebruikersvoorwaarden door de (Eind)Gebruiker nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de inloggegevens door (medewerkers van) (Eind)Gebruiker automatisch een aanvaarding en toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden door (Eind)Gebruiker in.

9.12. In het geval de E-Learning Faciliteit in fasen wordt verleend, is Yuki gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.

9.13. Het is (Eind)Gebruiker toegestaan om content te plaatsen in de omgeving van de E-Learning Faciliteit. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de content die door (Eind)Gebruiker is geplaatst in deze omgeving, berusten uitsluitend bij (Eind)Gebruiker of haar licentiegevers. Yuki verkrijgt geen gebruiksrechten op deze content en is niet gerechtigd aanpassingen te doen in deze content. Yuki is nimmer aansprakelijk voor de toegevoegde content.

10. Bescherming Persoonsgegevens

10.1. Deze Gebruikersvoorwaarden zullen tevens gelden als verwerkersovereenkomst tussen Partijen zoals bedoeld in artikel 28.3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), tenzij Partijen separaat een verwerkersovereenkomst sluiten of hebben gesloten die in dat geval als zodanig zal fungeren.

10.2. Yuki zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt van Gebruikers en Eindgebruikers op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst zoals onder meer bedoeld in artikel 7.12 van de Gebruikersvoorwaarden, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

10.3. Yuki zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt, slechts verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Gebruiker als verwerkingsverantwoordelijke of hoofdverwerker.

10.4. Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in en via het Yuki Platform en Yuki Domein ten behoeve van de Gebruiker en Eindgebruiker te beveiligen en beveiligd te houden.

10.5. Yuki besteedt de hosting van haar platform uit aan een professionele hosting provider. De persoonsgegevens die in de platformomgeving van Yuki bij deze provider terechtkomen, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij. De Gebruiker is daarvan op de hoogte gebracht en stemt met deze partij in.

10.6. Gebruiker vrijwaart Yuki voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot de via het Yuki Platform en/of Yuki Domein verwerkte persoonsgegevens, die tegen Yuki mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

10.7. Yuki is gerechtigd om derde partijen c.q. sub-verwerkers in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee – voorzover van toepassing – voor de verwerking van persoonsgegevens. Yuki is zelf verantwoordelijk voor de sub-verwerkers die zij inschakelt en zal hen soortgelijke voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden opleggen als die gelden voor Yuki ingevolge deze verwerkersovereenkomst.

10.8. Yuki zal de Gebruiker inlichten over beoogde verandering terzake de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers, waarbij de Gebruiker c.q. verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

10.9. Yuki helpt om te voldoen aan de plichten van de Gebruiker als betrokkenen hun privacy-rechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Yuki zal daarvoor niet meer dan redelijke kosten in rekening brengen.

10.10. Yuki helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat Yuki datalekken zonder onredelijke vertraging meldt aan de Gebruiker of Eindgebruiker en meewerkt aan onderzoek en analyse.

10.11. Yuki werkt mee aan audits door de Gebruiker of een door de Gebruiker ingeschakelde derde partij. Yuki stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of Yuki zich houdt aan de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen.

10.12. Na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst geldt ten aanzien van de opgeslagen persoonsgegevens de regeling zoals omschreven in artikel 7.9 van deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiker bepaalt wat er na einde van de Overeenkomst met die gegevens gebeurt, tenzij er op Yuki een wettelijke verplichting rust deze te bewaren.

10.13. De persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt buiten de EER, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.14. Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Yuki met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 14 van deze Gebruikersvoorwaarden.


11. Gebruiksregels

11.1. De Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de Data ordelijk en georganiseerd en op regelmatige basis in het Yuki Platform wordt aangeleverd c.q. ingevoerd. Als leidraad en handleiding kunnen daarvoor de helppagina’s op de Website worden geraadpleegd. De Partner zorgt ervoor dat de Data van Eindgebruiker op de in dit artikellid bedoelde wijze wordt aangeleverd c.q. ingevoerd.

11.2. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door Yuki gecreëerde functionaliteit of voorziening ter controle of bewaking van zijn Administratie, zoals een kwaliteitsdashboard, dan geldt die functionaliteit of voorziening als hulpinstrument waaraan geen rechten door Gebruiker kunnen worden ontleend.

11.3. De Gebruiker dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Yuki door te geven.

11.4. Partner dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Belgische Vereniging van Banken geregistreerde bank.

11.5. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Yuki Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of de Gebruikersvoorwaarden.

11.6. De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van het Yuki Platform en het Yuki Domein, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd. Het is de Gebruiker niet toegestaan om documenten, afbeeldingen, videofilms en/of gegevensbestanden die niets met het voeren van de Administratie te maken hebben, op te slaan of te verwerken met behulp van de Yuki Diensten. Yuki behoudt zich het recht voor om door middel van steekproeven de inhoud van verwerkte documenten en gegevensbestanden te controleren op onrechtmatigheden en zal niet geoorloofde bestanden per direct verwijderen uit een Yuki Domein.

11.7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Partner is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de Data die door de Eindgebruiker wordt aangeleverd of ingevoerd. De Gebruiker is er ook verantwoordelijk voor dat de Data rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Yuki is niet gehouden de juistheid, volledigheid, leesbaarheid en scankwaliteit van de Data en overige documenten en gegevens te controleren. Yuki aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Yuki Diensten opgeslagen, verwerkte en/of uitgewisselde documenten en/of gegevensbestanden, noch voor de gevolgen van het gebruik van door Gebruiker aangeleverde of ingevoerde (onjuiste of onvolledige) Data. De Gebruiker vrijwaart Yuki voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Gebruiker met behulp van de Yuki Diensten opgeslagen, verwerkte en/of uitgewisselde documenten en/of gegevensbestanden onrechtmatig zijn of voor zover een dergelijke aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Gebruiker van de Yuki Diensten is gemaakt.

11.8. De Afnemer is gehouden alle gegevens en bescheiden die Yuki overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Yuki Diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

11.9. Yuki en Gebruikers zijn verplicht de door Yuki verstrekte, of door Gebruikers aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. Yuki is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de gebruikersnamen en wachtwoorden door de Gebruiker en mag er vanuit gaan dat de Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk geautoriseerde gebruikers zijn. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Yuki daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld.

11.10. Yuki is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) overtreding van het bepaalde in dit artikel, de registratie en/of het domein van de Gebruiker te verwijderen en/of de toegang van de Gebruiker of de Eindgebruiker tot het Yuki Platform of het Yuki Domein tijdelijk of permanent te blokkeren.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellec-tuele eigendomsrechten met betrekking tot Yuki, de Yuki Software en Yuki Diensten en de daarop betrekking hebbende informatie komen exclusief toe aan Yuki. Alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Yuki, de Yuki Software en de Yuki Diensten komen eveneens exclusief aan Yuki toe. Geen van de in de Overeenkomst of deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.

12.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Yuki te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Gebruiker evenmin toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Yuki of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren (waar ook ter wereld).

12.3. Yuki vrijwaart de Gebruiker voor elke schadevergoeding en kosten waartoe de Gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden met betrekking tot de Yuki Diensten. Deze vrijwaring geldt slechts indien Gebruiker Yuki onmiddellijk schriftelijk van (de aankondiging van) een dergelijke rechtsvor-dering in kennis stelt en Gebruiker Yuki toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en een schikking te treffen. De vrijwaring geldt voorts slechts indien Gebruiker daarbij op eerste verzoek van Yuki alle relevante informatie en andere medewerking aan Yuki verstrekt.

12.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat voor de aansprakelijkheid van Yuki voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals bedoeld in dit artikel, hetgeen geldt wat in dit artikel en artikel 14 is opgenomen.

12.5. In het geval de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Yuki Diensten toekomen aan licentiegevers van Yuki, zal Gebruiker mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Yuki Diensten te kunnen gebruiken. Indien Gebruiker dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Yuki toe.

13. Opschorting

13.1. In aanvulling op de rechten van Yuki onder deze Overeenkomst en de wet, mag Yuki de Yuki Diensten met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot het vergoeden van schade opschorten, indien:

13.1.1. een Yuki Dienst door Gebruiker of een Eindgebruiker aantoonbaar wordt gebruikt op een wijze die in strijd is met de Overeenkomst en/of met de aanwijzingen van Yuki omtrent het gebruik van de dienst;
13.1.2. Gebruiker en/of een Eindgebruiker de Yuki Dienst aantoonbaar misbruikt, welk misbruik naar de mening van Yuki een aantoonbaar substantieel negatief effect heeft op het Yuki Platform of het Yuki Domein, en/of op de uitvoering van de Yuki Diensten ten aanzien van andere gebruikers;
13.1.3. het gebruik door Gebruiker en/of Eindgebruiker aantoonbaar strijdig is met het toepasselijk recht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is Yuki slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

14.2. Elke aansprakelijkheid van Yuki is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijk-heids- en cybersecurityverzekering door de verzekeraar voor de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Yuki te dragen eigen risico. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schade toebrengende gebeurtenis.

14.3. Indien onder de in het vorige artikellid genoemde verzekering geen uitkering voor een schadegebeurtenis plaatsvindt omdat die bijvoorbeeld niet onder de dekking valt en Yuki is wel ernstig toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van op haar rustende verplich-tingen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de Gebruiker aan Yuki heeft betaald in de zes maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis.

14.4. Yuki is nimmer aansprakelijk voor: indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Gebruiker, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan Yuki voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Yuki in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

14.5. Yuki is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Yuki Diensten.

14.6. Yuki is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internetverbindingen van Gebruiker of van derden alsmede van Yuki.

14.7. Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Yuki Software en het Yuki Platform niet 100% beveiligd kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn alsmede dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

14.8. Gebruiker vrijwaart Yuki voor vorderingen of aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden, dan wel uitvoering daarvan door Yuki, tenzij Gebruiker deze aanspraken jegens Yuki met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

14.9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) om Yuki zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

15. Geheimhouding

15.1. Zowel Gebruiker als Yuki zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere Partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

15.2. Zowel Gebruiker als Yuki nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde hun geheim-houdingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende Partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie, indien die informatie of gegevens:

15.2.1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende Partij voordat deze van de verstrekkende Partij werden verkregen;
15.2.2. onafhankelijk door de ontvangende Partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de verstrekkende Partij;
15.2.3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende Partij; of
15.2.4. door een derde aan de ontvangende Partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de verstrekkende Partij is geschonden.

15.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere Partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsautoriteit, op voorwaarde dat de ontvangende Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

15.4. Zowel Gebruiker als Yuki staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door Partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

16. Uitsluiting

16.1. Geen andere of nadere verbintenissen (zoals garanties, toezeggingen, voorwaarden) zijn van kracht tussen Partijen dan die in de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden zijn vastgelegd. Yuki wijst dergelijke – niet expliciet of impliciet overeengekomen – garanties, toezeggingen of voorwaarden af, ongeacht of deze wel of niet uit de wet voortvloeien.

17. Overmacht

17.1. Zowel Gebruiker als Yuki zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, met uitzondering van een verplichting tot betaling, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, een pandemie, een epidemie, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Yuki en stakingen.

17.2. Indien Yuki bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de Gebruiker gehouden deze vergoeding te voldoen.

18. Overige bepalingen

18.1. Yuki kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of deze Gebruikersvoor-waarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

18.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met deze Gebruikersvoorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de Gebruiker respectievelijk het adres van Yuki, zoals vermeld in de Overeenkomst.

18.3. In deze Gebruikersvoorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ ook per e-mail verstaan, waarbij de ontvangende Partij bij ontvangst dat zal bevestigen.

18.4. Indien enige bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Gebruiker en Yuki zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

18.5. Vertraging of verzuim van de zijde van Yuki met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Yuki op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien Yuki afstand doet van een recht dat hij op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Yuki ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

18.6. De Gebruiker stemt erin toe dat Yuki de naam van Gebruiker gebruikt in marketingmateriaal, eventuele persberichten en op de Website, teneinde te vermelden dat de Gebruiker een afnemer is van Yuki.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.

19.2. Indien Partijen een geschil niet in minnelijk overleg tot een oplossing kunnen brengen, zal dat ter beslechting aan de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, worden voorgelegd.

 

De Gebruikersvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20118844 en worden desgevraagd kosteloos toegezonden.

De Gebruikersvoorwaarden zijn ook te raadplegen op https://www.yuki.be/algemene-voorwaarden